Eu tamén aborixe

dianaaborixeDiana Varela Puñal leva preto de tres lustros sorprendéndonos con valiosos poemarios, pezas de teatro infantil, volumes narrativos e dramatizacións, mais nunca ata o de agora publicara un libro de ensaio, aínda que a súa sinatura aparece con certa frecuencia en diversos medios para ofrecer interesantes artigos de opinión. Nas últimas semanas viu luz Diario sen datas dunha aborixe galega, compilación de ensaios breves que acolle Laiovento e que quere ser unha sorte de “diario desde unha perspectiva vivencial” onde a autora aborda temas que lle interesan; a saber: “o concepto de identidade, a poesía e a ética”.

En efecto, as case dúas ducias de textos dos que esta obra se compón xiran arredor da cuestión identitaria (tanto persoal como colectiva), o sentido e función do poético e a visión ética da realidade.

Deste xeito, en non poucos dos ensaios profúndase sobre o sentimento de ‘aborixe galega’ da autora quen, coma Rosalía, se sente estranxeira na súa patria, estraña no propio país, pois o feito de vivir en galego nunha comunidade non normalizada non deixa de resultar un ‘exotismo’ a ollos dos que optan por un castelán homoxeneizador no que o idioma das cantigas é visto como o propio dunha “tribo de raros”. Para os que defenden o castelán vendo o galego como unha disfunción desnecesaria, a súa opción lingüicida xustifícase a partir de criterios pragmáticos erróneos que, como moi ben explica Varela Puñal, xa hai moito tempo que foron desbotados por sociolingüistas de prestixio como Juan Carlos Moreno Cabrera e outros.

Mais a autora vai alén e ofrece páxinas clarividentes sobre o emprego como cortina de fume da ‘cuestión nacionalista’ periférica polo goberno estatal centralista, do enzoufamento trivializante dos mass media na liña que xa denunciou Noam Chomsky en Dez estratexias de manipulación e non aforra palabras para criticar o nacionalismo excluínte que inza por toda parte: “Tratar de impoñer o concepto de nación, considerando positiva a que nun momento determinado poida interesar, contrapoñéndoa a outra, é terxiversar, redirixir o pensamento da sociedade facendo crer que só uns poucos están na posesión da verdade. Sería admitir que eles saben o que significa patria e cal é a patria; eles saben o que significa tribo e cal é a tribo á que convén pertencer; eles saben cal é a lingua da patria, os costumes da patria; e todas as demais son patrias malas, linguas malas, tradicións malas, malas nacións… xente mala, rara e perigosa á que cómpre reeducar ou, chegado o caso, reducir”.

De grande interese son tamén as páxinas que Varela Puñal dedica á cuestión da ética e a estética en moi diversas ordes, pois, ao seu ver, vivimos invadidos por un feísmo (auto)compracente que nos fixo perder o norte: “Que a estética forme parte da ética por atinxir á propia dignidade e ó respecto ó outro lévanos a que, desde un punto de vista ideolóxico, o feísmo é insostible, máis é certo que dun tempo a esta parte fíxose do culto ó feo un discurso institucionalizado”. Elevado a categoría, este pensamento evidencia as graves consecuencias ás que esta falta de xuízo ético (e estético) nos arrastra: “A ameaza radica en non saber distinguir, en nin sequera formularse a dúbida sobre as diferenzas que hai entre a protesta e o vandalismo, a liberdade sexual e o abuso, o estilo desenfadado no vestir e a incorrección ou a falta de hixiene, a aceptación dun agasallo de cortesía e a corrupción política, o amor polos animais e a degradación da especie humana, confundir o buenismo absurdo que conduce á inxustiza e a aplicación ‘xusta’ da lei. Son cuestións elementais cuxa mestura denota o esquecemento da conciencia ética”.

Se tivese espazo abondo, podería seguir así durante páxinas para salientar a lucidez coa que Varela Puñal trata asuntos como as enchentas gastronómicas (“Caníbal Country”), a discriminación por razón de xénero (“Diario dunha muller aborixe”), a diglosia en diferentes ámbitos (“Diario dunha avogada aborixe”), as inxustizas socioeconómicas (“Economía aborixe”, “Impostos aos aborixes”), a discriminación por razón de idade (“Sobran vellos aborixes”), os pedigrees progresistas (“Esquerda caviar”), a cuestión relixiosa (“A relixión dos aborixes”), a destrución do ecosistema planetario (“Aborixe procura abeiro: S.O.S. para o Planeta”) e, xaora, a nosa particular fauna e etoloxía literaria (“Zooloxía literaria”, “Diario dunha poeta aborixe”). Como esta columna ten a extensión que ten, conformareime con insistirvos non na conveniencia, senón na necesidade imperiosa de ler Diario sen datas dunha aborixe galega e actuar en consecuencia. Ou iso ou seguir dándonos a razón aos que, como Diana Varela Puñal e coma min, nos sentimos tantas veces aborixes na nosa terra, observados con curiosidade entomolóxica por falar na lingua orixe do noso país, abertos cordialmente á convivencia con outros idiomas, mais convencidos de que, se aínda somos o que somos, como dixo o gran Castelao, é por obra e graza do idioma e todo o que deste feito se deriva.

[El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 2-6-2019]