Literatura mortal

É curioso constatar como nunha cultura como a galega, onde existe unha especialísima vivencia da morte como realidade, non hai, porén, excesiva literatura crítica sobre o tema. As galegas e galegos medramos educándonos nunha visión ben particular desa fronteira derradeira e todo o que a rodea, pero non abundan os tratados e os foros que se ocupen dela.

Xustamente por iso, que dende a Vogalía de Literatura de Tradición Oral da Asociación de Escritores en Lingua Galega se promovesen no pasado novembro as III Xornadas de Literatura de Tradición Oral dedicadas á “Mitoloxía da morte: agoiros, ánimas e pantasmas” é, a meu ver, unha máis que oportuna decisión.

Testemuña fiel do moito e moi interesante que nesa xuntanza se contou son as Actas das III Xornadas de Literatura de Tradición Oral. Mitoloxía da morte: agoiros, ánimas e pantasmas que agora ven luz como número especial da revista voceiro da AELG, Escrita Contemporánea.

Seguir lendo